عملکردها

نقض تفصیلی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

نقض تفصیلی : ناتمام دانستن مقدمه‌ای معین از مقدمات یک دلیل

نقض تفصیلی، مقابل نقض اجمالی، و به معنای منع مقدمه‌ای معین از مقدمات دلیل است، خواه برای این منع سندی ارائه شود یا نشود.

چنین نقضی به شاهد و قرینه احتیاج ندارد، چون کسی که چنین منعی می‌کند، در حقیقت، از خصم و طرف مقابل، برای ثبوت چنین مقدمه‌ای، دلیل می‌خواهد؛ از این رو، نیازی نیست برای عدم ثبوت آن شاهدی اقامه نماید.

نکته:

نقض تفصیلی نام‌های دیگری نیز دارد که عبارت است از: ' منع تفصیلی ' و ' مناقضه '.

منابع

  1. کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم جلد 2 : صفحه 1410
  2. کتاب التعریفات : صفحه 108
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

نقض ( اصول فقه )

منابع

  • کتاب التعریفات : صفحه 108
  • کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم جلد 2 : صفحه 1410