پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

ادله نزول قرآن به زبان عربی ، منابع:

تفسیر طبرى (جامع البیان فى تفسیرالقرآن) جلد 1 صفحه 5

اسباب نزول قرآن به زبان عربی ، منابع:

علوم القرآن صفحه 31

پرسش و پاسخ درباره رابطه نزول قرآن به زبان عربی با کلمات معرَّب قرآن ، منابع:

تفسیر طبرى (جامع البیان فى تفسیرالقرآن) جلد 1 صفحه 6

نزول قرآن به زبان عربی ، منابع:

علوم القرآن صفحه 31

نزول قرآن به زبان عربی ، منابع:

تفسیر طبرى (جامع البیان فى تفسیرالقرآن) جلد 1 صفحه 9

حکمت نزول قرآن به زبان عربی ، منابع:

علوم القرآن صفحه 32

دیدگاه طبری ، محمد بن جریر ، 224 - 310ق. درباره نزول قرآن به زبان عربی ، منابع:

پژوهشى در تاریخ قرآن کریم صفحه 281