پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"نزول جمعی آیات"واژه زیر را بکار ببرید:

نزول دفعی