پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"نزول جمعی"واژه زیر را بکار ببرید:

نزول دفعی