پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «نبهان ، محمد فاروق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

محمد فاروق النبهان