پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

نقش اجسام عنصری و نباتات و حیوانات در معونت نوع انسان ، منابع:

اخلاق ناصرى صفحه 206

انواع نباتات و حیوانات ، منابع:

اصول الدین صفحه 24

احادیث اهل سنت درباره حب امام علی (ع) در نباتات ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 7 صفحه 230

فضیلت نفس انسانی بر نباتات و حیوانات ، منابع:

اخلاق ناصرى صفحه 24

فرق انسان با حیوانات و نباتات به لحاظ نیاز به همنوع ، منابع:

اخلاق ناصرى صفحه 207