عملکردها

نبأ (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

نبأ (قرآن) : یکی از اوصاف قرآن

از جمله اوصاف و نام‌های قرآن «نبأ» و یا «نبأ عظیم» است. «نبأ عظیم» در دو آیه از قرآن کریم به کار رفته است که بنا بر یکی از احتمالات، مراد از آن «قرآن» است:

1. «قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِیمٌ» (ص// 67) ؛ 2. «عَمَّ یَتَسَاءلُونَ ** عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ» (نباء// 1 - 2) .

به گفته راغب اصفهانی، به خبر مهم و دارای فایده و مفید علم یا ظن غالب «نبأ» گفته می‌شود.

«نبأ عظیم» به قیامت، سرنوشت مؤمنان و کافران، توحید و یگانگی خداوند، نبوت محمد (ص) و نیز به قرآن تعبیر و تفسیر شده است. در برخی از روایات، «نبأ عظیم» به معنای ولایت و امامت معصومان (ع) آمده است.

چون قرآن، کلام خداوند و معجزه است و اخبار پیشینیان، توحید، معاد، حلال و حرام و قصص در آن منعکس شده «نبأ عظیم» نام گرفته است.

منابع

 1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 274
 2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 179
 3. تاریخ قرآن : صفحه 32
 4. قاموس قرآن جلد 7 : صفحه 6
 5. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 8 : صفحه 376
 6. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 10 : صفحه 232
 7. التفسیر الکبیر جلد 26 : صفحه 225
 8. التفسیر الکبیر جلد 31 : صفحه 3
 9. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 17 : صفحه 223
 10. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 20 : صفحه 159
 11. تفسیر نمونه جلد 19 : صفحه 231
 12. المفردات فی غریب القرآن : صفحه 500

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 179
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 274
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 344
 • التفسیر الکبیر جلد 26 : صفحه 225
 • التفسیر الکبیر جلد 31 : صفحه 3
 • المفردات فی غریب القرآن : صفحه 500
 • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 17 : صفحه 223
 • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 20 : صفحه 159
 • تاریخ جمع قرآن : صفحه 14
 • تاریخ قرآن : صفحه 32
 • تفسیر نمونه جلد 19 : صفحه 231
 • قاموس قرآن جلد 7 : صفحه 6
 • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 10 : صفحه 232
 • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 8 : صفحه 376
 • پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه 26