پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"نا امیدی ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

یأس ( فقه )