پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نایابی مسلم فیه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعواز مسلم فیه

اعم

احکام بیع

وابسته

تاخیر در تسلیم مسلم فیه، تهیه مسلم فیه با قیمت زیاد، تهیه مسلم فیه در غیر بلد سلم، قدرت تسلیم مسلم فیه

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه (423-424)
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 546
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 24 : صفحه (336-341)
  • مهذب الاحکام جلد 18 : صفحه (40-41)