پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"نان خور"واژه زیر را بکار ببرید:

عیال ( فقه )