پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث درباره فضیلت نان جو بر نان گندم و نان برنج ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 83