پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نام گذاری نوزاد به اسمای انبیا ( ع )

وابسته

ترک نام گذاری نوزاد به محمد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نام گذاری نوزاد به محمد به زیرصفحه نام گذاری نوزاد به محمد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 5 : صفحه 443
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 310
  • کشف اللثام (ط.ج) جلد 7 : صفحه 527
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 8 : صفحه 396