پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نام گذاری نوزاد به اسمای نیک

وابسته

اسم متضمن عبودیت، نام گذاری نوزاد به اسمای ائمه ( ع )، نام گذاری نوزاد به اسمای انبیا ( ع )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 5 : صفحه 443
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 310
  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 692
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 253
  • ریاض المسائل جلد 7 : صفحه 230
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 343
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 97
  • کشف اللثام (ط.ج) جلد 7 : صفحه 527
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 8 : صفحه 396
  • مهذب الاحکام جلد 25 : صفحه 258