پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

نهی عمربن خطاب،40قبل ازهجرت-23ق. از نام گذاری نوزاد به اسمای انبیا ( ع ) ، منابع:

الغدیر جلد 6 صفحه 308