پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ناموس ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حریم ( ناموس )، عِرْض ( ناموس )

اعم

آبرو

وابسته

دفاع از ناموس ( فقه )، قتل برای دفاع از ناموس