پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نامه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رساله ( فقه )

اعم

کتب

وابسته

ابلاغ نامه مجاهد، جواب نامه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نامه به زیرصفحه نامه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • منتهی المطلب (ط ق) جلد 2 : صفحه 995