پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

قانون مدنى ایران،ماده1037 هدایا نقد نامزدی ، منابع:

نظام حقوق زن دراسلام جلد 1 صفحه(50-52)