پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

دیدگاه هیوم ، دیوید ، 1711 - 1776م درباره ناقلان معجزه ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 11 صفحه 190