پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ناقص العقل"واژه زیر را بکار ببرید:

احمق ( فقه )