پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"نافله ناقص"واژه زیر را بکار ببرید:

نماز نافله ناقص