پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نافرمانی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سرکشی ( فقه )، طغیان ( فقه )

اعم

مخالفت

وابسته

امر و نهی متوقف بر نافرمانی زوج

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نافرمانی به زیرصفحه نافرمانی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.