پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ناظم زاده قمی ، اصغر ، 1323-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سیّد اصغر ناظم زاده القمی