پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

فَرق مستدل و ناظر ( نگاه ) ، منابع:

عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 صفحه 91

شرایط ناظر ( نگاه ) ، منابع:

عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 صفحه 92