پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ناضّ"واژه زیر را بکار ببرید:

پول ( فقه )