پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ناصری طاهری ، عبدالله ، 1339-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

طاهری ، عبد الله