پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ناصح ، علی احمد ،1339-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

علی احمد ناصح النهاوندی