پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ناشنوا» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصم، کر

اعم

انسان ناقص

وابسته

امامت ناشنوا، تلبیه ناشنوا، جنایت بر گوش ناشنوا، جواب مدعی علیه ناشنوا، حج نا شنوا، دیه گوش ناشنوا، سلام ناشنوا، سلامت عبد کفاره، شهادت ناشنوا، قذف زوجه ناشنوا، قرائت ماموم ناشنوا، قضاوت ناشنوا، گوش ناشنوا

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ناشنوا به زیرصفحه ناشنوا/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 5 : صفحه 64
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 396