پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ناس ، جان بایر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ناس ، جان بویر؛ نوس ، جان بویر