پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ناسزا"واژه زیر را بکار ببرید:

سب ( فقه )