پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اقسام ناسخ ، منابع:

الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 صفحه 68
الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 صفحه 70

تقدم ناسخ بر منسوخ ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 صفحه 38

حدیث امام صادق (ع) درباره کیفیت عبادت صحیح و شناخت ناسخ از منسوخ ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شصت وهفت و شصت وهشت) اخلاق اسلامی جلد 1 صفحه 263