پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ناجش» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نجاش

اعم

انسان باب معاملات

وابسته

منجوش له، نجَش

منابع

  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 7 : صفحه 71
  • فقه الصادق (ع) جلد 14 : صفحه 466
  • کتاب المکاسب جلد 2 : صفحه 61
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 14 : صفحه 43