پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

ناتوانی جن از آوردن مثل قرآن ، منابع:

اعجاز القرآن صفحه 38
اعجاز القرآن صفحه 39