پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"نابالغ"واژه زیر را بکار ببرید:

کودک ( فقه )