پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «نائینی طباطبایی ، محمد بن حیدر ، - 1082ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حسینی طباطبایی ، محمد بن حیدر؛ رفیعا ، رفیع الدین محمد؛ میرزارفیعا ، میرزارفیع الدین محمد؛ نایینی طباطبایی ، محمد بن حیدر