پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

دعای پیامبر(ص) با دیدن میوه تازه ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 100

حدیث درباره بسمله در خوردن میوه ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 100

احکام تقسیم میوه با تبخیت ، منابع:

مجموع رسائل الامام الهادی الی الحق القویم صفحه 526