عملکردها

مکنون (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

مکنون (قرآن) : یکی از اوصاف قرآن

«مکنون» به معنای مستور و پوشیده، یکی از نام‌ها و صفات قرآن است: «فِی کِتَابٍ مَّکْنُونٍ»؛ «قرآن کریم در کتاب محفوظی جای دارد» (واقعه// 78) .

از آن‌جا که خداوند قرآن را از هر دگرگونی و تبدیل و خطا و اشتباهی مستور و محفوظ داشته و حقیقت آن چون دُرّ در صدف از نظر اغیار، پنهان مانده است، به آن «مکنون» گفته شده است.

در باره «کتاب مکنون» دو قول وجود دارد: 1. کتاب مکنون یکی از اوصاف قرآن است که در دست ما است؛ 2. همان لوح محفوظ است که آیات قرآن در آن مستور و از هرگونه خطا و تغییر و تبدیل محفوظ است.

منابع

 1. تاریخ جمع قرآن : صفحه 14
 2. تفسیر نمونه جلد 23 : صفحه 267
 3. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 19 : صفحه 142
 4. تفسیر احسن الحدیث جلد 10 : صفحه 539
 5. التفسیر الکبیر جلد 29 : صفحه (192-193)
 6. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 9 : صفحه (376-377)

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

 • التفسیر الکبیر جلد 29 : صفحه (192-193)
 • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 19 : صفحه 142
 • تاریخ جمع قرآن : صفحه 1، 14
 • تفسیر احسن الحدیث جلد 10 : صفحه 539
 • تفسیر نمونه جلد 23 : صفحه 267
 • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 9 : صفحه (376-377)