عملکردها

موضوع تعارض

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

موضوع تعارض : فعل دارای ادله متعارض در مورد حکم آن

موضوع تعارض، عبارت است از فعلی که درباره حکم آن، ادله متعارضی وارد شده که هر یک دیگری را نفی و تکذیب می‌کند؛ برای مثال، در مورد بیع عذره انسان، دلیلی می‌گوید. ' ثمن العذرة سحت ' و دلیلی دیگر می‌گوید: ' لا بأس ببیع العذره '؛ دلیل اول، فروختن کود انسانی را جایز نمی‌داند و دلیل دوم آن را جایز می‌داند؛ در این جا بیع عذره انسان، موضوع تعارض است.

منابع

  1. مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 346
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «موضوع تعارض» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

محل تعارض، مورد تعارض

وابسته

تعارض ادله

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه موضوع تعارض به زیرصفحه موضوع تعارض/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصطلاحات الاصول : صفحه 112
  • التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 1 : صفحه 164
  • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 346
  • منتقی الاصول جلد 7 : صفحه 396، 397