عملکردها

مناسب مرسل

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

مناسب مرسل : وصف مناسب با حکم، و فاقد دلیل بر اعتبار یا عدم اعتبار آن

مناسب مرسل، به معنای وصفی است که با حکم شرعی مناسبت دارد، اما دلیلی بر اعتبار و یا عدم اعتبار آن نزد شارع، در دست نیست.

در مورد اعتبار مناسب مرسل، در میان علمای اهل سنت سه دیدگاه وجود دارد:

1. مناسب مرسل مطلقا حجت نیست؛ یعنی نمی‌تواند علت حکم قرار گیرد (دیدگاه شافعیه و حنفیه) .

2. مناسب مرسل مطلقا حجت بوده و تعلیل به آن صحیح است (دیدگاه مالکیه و حنابله) .

3. مناسب مرسل در جایی که مصلحت ضروری، قطعی و کلی باشد، حجت بوده و تعلیل به آن صحیح است و در غیر آن حجت نبوده و تعطیل به آن صحیح نیست (دیدگاه غزالی و بیضاوی).

منابع

 1. اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 689
 2. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه (93-95)
 3. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 80
 4. علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی : صفحه 85
 5. اصول الفقه جلد 4 : صفحه 183
 6. اصول الفقه جلد 4 : صفحه 93
 7. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 304
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مناسب مرسل» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ملائم مرسل، مناسب مرسل ملائم، وصف مناسب مرسل

اعم

مناسب

وابسته

مصالح مرسله ظنّی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مناسب مرسل به زیرصفحه مناسب مرسل/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 689
 • اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 754، 775
 • اصول الفقه جلد 4 : صفحه 93، 183
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 230، 260
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 313
 • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 80، (93-95)
 • علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی : صفحه 85
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 304