پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

فَرق منابع فقه شیعه با منابع فقه اهل تسنن ، منابع:

اصل الشیعة و اصولها صفحه 236