پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اختلاف نظر اصحاب حدیث با اصحاب رأی و قیاس درباره منابع فقه ، منابع:

عدل الهى صفحه 33

منابع فقه زیدیه ، منابع:

بحوث فی الملل و النحل جلد 7 صفحه 520

تقدم صحیفه امیر المؤمنین علیه السلام بر منابع فقه از صدراسلام ، منابع:

راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 1 صفحه 286

عقل منابع فقه ، منابع:

آشنایى با علوم اسلامى (3جلد) جلد 3 صفحه 25

قرآن منابع فقه ، منابع:

آشنایى با علوم اسلامى (3جلد) جلد 3 صفحه(20-22)

اراده منابع فقه ، منابع:

آشنایى با علوم اسلامى (3جلد) جلد 3 صفحه(24-25)

سنتز منابع فقه ، منابع:

آشنایى با علوم اسلامى (3جلد) جلد 3 صفحه(22-24)

اهل سنت پرسش وپاسخ شیعه علی(ع) منابع فقه ، منابع:

پاسخهاى استاد به نقدهایى برکتاب مسأله حجاب جلد 1 صفحه 14

بروجردی ، حسین ، 1253 - 1340. اهل سنت دیدگاه منابع فقه ، منابع:

پاسخهاى استاد به نقدهایى برکتاب مسأله حجاب جلد 1 صفحه 14

تاریخچه اخباری دیدگاه منابع فقه ، منابع:

آشنایى با علوم اسلامى (3جلد) جلد 3 صفحه(21-22)

شیعه علی(ع) منابع فقه ، منابع:

آشنایى با علوم اسلامى (3جلد) جلد 3 صفحه(19-25)