پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"معذوریت ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

عذر ( فقه )