پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:وحی (القای الهی).

اصطلاح‌نامه

وابسته

وحی الهی ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه معانی وحی ( علوم قرآنی ) به زیرصفحه معانی وحی ( علوم قرآنی )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 26
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 64
  • ویژه نامه مرکزترجمه قرآن مجیدبه زبانهای خارجی : صفحه 89