عملکردها

معارضه حجت و لاحجت

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

معارضه حجت و لاحجت : ناسازگاری مدلول دو دلیل، با علم به عدم حجیت یکی از آن دو به طور نامعیّن

معارضه حجت و لا حجت، به معنای تنافی مدلول دو دلیلی است که یکی از آن دو به طور نامعین، شرایط حجیت را ندارد؛ مثل این که دو حدیث که یکی از آن دو به طور قطع حجت بوده و دیگری به یقین حجت نیست، ولی معلوم هم نیست کدام حجت و کدام لا حجت است، معارضه نمایند. در این گونه موارد نمی‌توان به قواعد باب تعارض عمل کرد، زیرا تعارض در جایی است که دو یا چند دلیل متعارض همگی فی نفسه حجیت دارند، ولی اجتماع مدلول آنها در عالم جعل و تشریع محال است؛ به خلاف معارضه حجت و لاحجت که یکی از آنها دارای شرایط حجیت نیست، و معلوم نیست کدام یک از آنها است؛ در این گونه موارد به قواعد باب علم اجمالی عمل می‌شود.

منابع

 1. فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 703
 2. البحث فی رسالات عشر : صفحه 389
 3. المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 145
 4. اصول الفقه جلد 2 : صفحه (193-194)
 5. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 211
 6. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 409
 7. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «معارضه حجت و لاحجت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اشتباه حجت به لاحجت

وابسته

تعارض ادله، تمییز حجت از لاحجت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه معارضه حجت و لاحجت به زیرصفحه معارضه حجت و لاحجت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه (193-194)
 • البحث فی رسالات عشر : صفحه 389
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 145
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 211
 • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 409
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 703
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 127
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 127