عملکردها

مصحف (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

مصحف (قرآن) : یکی از اسامی قرآن

«مصحف» یکی از اسامی و صفات قرآن است و در لغت به معنای نامه‌های فراهم آورده شده و چیزی که در آن صحیفه‌ها و رساله‌ها جمع شود و مجموعه اوراقی که در یک جلد جای دهند، آمده است.

نام «مصحف» برای قرآن، مربوط به زمان نزول قرآن نیست؛ بلکه می‌گویند وقتی ابوبکر قرآن را جمع کرد، به اصحاب گفت برایش نامی بگذارید. برخی گفتند بر آن نام «انجیل» نهید، بسیاری را از آن نام خوش نیامد، برخی گفتند آن را «سِفر» بنامید، بسیاری آن را نیز نپسندیدند و گفتند این نام کتاب یهودیان است. ابن‌مسعود «مصحف» را پیشنهاد داد و این نام پذیرفته شد.

برخی از قرآن‌پژوهان با توجه به این که قرآن در زمان ابوبکر به طور کامل جمع‌آوری و تدوین نشد، بر این نقل اشکال وارد کرده‌اند.

شایان ذکر است که واژه «مصحف» در قرآن کریم نیامده است؛ بلکه «صُحُفْ» در قرآن آمده است.

منابع

 1. الاتقان فی علوم القرآن : صفحه (184-185)
 2. لسان العرب جلد 9 : صفحه 186
 3. بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز جلد 1 : صفحه (86-87)

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

وابسته

مصحف رهنی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مصحف (قرآن) به زیرصفحه مصحف (قرآن)/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 184
 • الاتقان فی علوم القرآن : صفحه (184-185)
 • بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز جلد 1 : صفحه (86-87)
 • تاریخ قرآن : صفحه 9
 • تاریخ و علوم قرآن : صفحه 76
 • جواهر المطالب فی مناقب الامام علی (ع) : صفحه (184-185)
 • درآمدی برعلوم قرآن : صفحه 122
 • قرآن درآئینه اندیشه ها : صفحه 248
 • لسان العرب جلد 7 : صفحه 291
 • لسان العرب جلد 9 : صفحه 186
 • لغت نامه دهخدا جلد 12 : صفحه 18545
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 5 : صفحه 224
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 400
 • پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه (426-427)