پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مشایعت مؤمن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تشییع مؤمن

اعم

مشایعت

وابسته

مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 13 : صفحه 474