پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

مستحبات تخلّی و مکروهات تخلّی ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 257

واجبات تخلّی و محرمات تخلّی و مستحبات تخلّی و مکروهات تخلّی ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 258