عملکردها

مرجحات حکم

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

مرجحات حکم : عوامل ترجیح حکم یکی از دو حاکم

مرجحات حکم، مقابل مرجحات تعارض بوده و به مرجحاتی گفته می‌شود که در باب حکومت و قضا در مقام تعارض دو حکم به کار می‌رود؛ به این معنا که اگر دو حاکم و قاضی در مقام قضاوت و حکومت بودند و یکی از آن دو دارای صفاتی نظیر اعدلیت، افقهیت و اورعیت بود، در این صورت، حکم آن حاکم بر دیگری ترجیح خواهد داشت.

منابع

 1. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 177
 2. الرسائل جلد -2 : صفحه 86
 3. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 557
 4. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه (453-456)
 5. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 597
 6. کفایة الاصول : صفحه 504
 7. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مرجحات حکم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مرجحات باب حکومت، مرجحات باب قضا، مرجحات حاکم

وابسته

مرجحات تعارض

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مرجحات حکم به زیرصفحه مرجحات حکم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه (453-456)، 456
 • الرسائل جلد -2 : صفحه 86
 • الرسائل جلد 2 : صفحه 86
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 557، 577
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 597
 • کفایة الاصول : صفحه 504
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 177، 178
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 190
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 190