عملکردها

مجید (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

مجید (قرآن) : یکی از اوصاف قرآن

یکی از اسامی و صفات قرآن، «مجید» است که در آیات «ق والقرآن المجید»؛ « ق، سوگند به قرآن مجید» (ق// 1)

و «بل هو قرآن مجید» (بروج// 21) آمده است.

«مجید» از ماده «مجد» به معنای گستردگی شرافت و جلالت است. قرآن به لحاظ عظمت و شرافت بی پایانش و همچنین به دلیل مفاهیم عمیق و آموزنده‌اش «مجید» نامیده شده است.

منابع

 1. جمال القراء و کمال الاقراء جلد 1 : صفحه 175
 2. المفردات فی غریب القرآن : صفحه 479
 3. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 280
 4. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 184
 5. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 18
 6. قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 61

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مجید (قرآن) به زیرصفحه مجید (قرآن)/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 18، 184
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 280
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 352، 356
 • المفردات فی غریب القرآن : صفحه 479
 • تاریخ جمع قرآن : صفحه 10
 • تاریخ قرآن : صفحه 32
 • جمال القراء و کمال الاقراء جلد 1 : صفحه 175
 • شناخت نامهای قرآن : صفحه 95
 • قرآن درآئینه اندیشه ها : صفحه 260
 • قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 61