پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مجلس حکم"واژه زیر را بکار ببرید:

دادگاه ( فقه )