پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

فَرق متشابه (قرآن) با مبهمات قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 3 صفحه 12

تقسیم متشابه (قرآن) به متشابه لفظی و متشابه معنوی ، منابع:

الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 صفحه 11

دیدگاه شافعی ، محمد بن ادریس ، 150 - 204ق. درباره متشابه (قرآن) ، منابع:

الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 صفحه 223

اسباب متشابه (قرآن) ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 3 صفحه 12

دیدگاه شافعی ، محمد بن ادریس ، 150 - 204ق. درباره تفسیر متشابه (قرآن) ، منابع:

دراسات قرآنیه جلد 2 صفحه 94